ARCHIWALNE - Likwidator Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu, przy ul. Ceglanej 6, KRS: 0000342838, NIP: 8792614028, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2021-01-21
ARCHIWALNE - Likwidator Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu, przy ul. Ceglanej 6, KRS: 0000342838, NIP: 8792614028, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

OGŁOSZENIE NA  SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji 
z/s w Toruniu

I. Likwidator Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji 
z/s w Toruniu, przy ul. Ceglanej 6, KRS: 0000342838, NIP: 8792614028, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa branży reklamowo–meblarskiej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego za cenę nie niższą niż cena wywoławcza 1 665 279,19 zł brutto
(słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt
dziewięć zł 19/100)
na warunkach określonych w regulaminie przetargu.

W skład przedmiotu przetargu wchodzą:

A.      oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa),
B.      prawo własności :
B.I. ruchomości oznaczonych jako środki trwałe służące do działalności wytwórczej
w zakresie branży stolarskiej i reklamowej oraz środki transportu: samochody osobowe i dostawcze wyspecyfikowane w załączniku nr 1
B.II. ruchomości stanowiące wyposażenie wyspecyfikowane w załączniku nr 2 takie jak:
a) zestawy komputerowe, w tym komputery osobiste,
b) meble biurowe,
c) wyposażenie biurowe wraz ze sprzętem AGD części socjalnej
d) szafki ubraniowe, regały,
e) narzędzia [gwintownice, wiertarki, wkrętarki, lutownice, spawarki, szlifierki i inne]
C. prawa wynikające z zawartych umów obligacyjnych, za wyjątkiem kaucji gwarancyjnych,
D. prawa niematerialne i prawne, w tym prawo do patentu (wynalazek regał hybrydowy - patent nr 234044), prawo do korzystania z oprogramowania do rysunku, Design, Symfonia, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem ADOP
E. tajemnice spółki,
F. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Szczegółowy wykaz majątku, w tym wskazane załączniki nr 1-2, dostępne są w biurze likwidatora lub na stronie internetowej - pkt III Ogłoszenia.

II. Likwidator dopuszcza również w dalszej kolejności możliwość sprzedaży pojedynczych składników majątku, rozumianych również jako Przedmiot Przetargu.

III. Szczegółowa procedura sprzedaży wskazana jest w Regulaminie Sprzedaży.
Regulamin wraz z formularzem ofertowym oraz załącznikami dostępny jest na stronie:

www.kancelaria-cedrowski.pl w zakładce: Ogłoszenia.

IV. Oferty dotyczące nabycia Przedmiotu Przetargu należy składać drogą tradycyjną -listownie z dopiskiem „Przetarg nie otwierać przed 2 marca 2021 r.”

na adres Biuro Likwidatora:

Kancelaria Radcy Prawnego

Jacek Cędrowski

ul.  Szosa Lubicka 10/51

87-100 Toruń

jak również elektroniczną na adres:  krpcedrowski@poczta.onet.pl

V. Oferty składane drogą elektroniczną winny być zakodowane, a składane listownie
w zapieczętowanych kopertach w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.

Kopertę należy odpowiednio zaadresować i opisać: „Oferta w przetargu dotyczącym składników przedsiębiorstwa Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
w likwidacji
”. W przypadku przysłania oferty pocztą jako dzień złożenia oferty traktuje się dzień wpływu oferty na wskazany wyżej adres biura likwidatora, oferty składane drogą elektroniczną będą uznane za skutecznie złożone, o ile wpłyną na podaną skrzynkę e –mailową do godziny 24:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi 2.03.2021 r. o godz. 12:00 w Biurze Likwidatora. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferent zobowiązany jest udostępnić organizatorowi przetargu kod umożliwiający otwarcie oferty najpóźniej do terminu otwarcia ofert. Udostępnienie kodu nie wymaga obecności Komisji Przetargowej. Tak rozkodowane oferty zostaną przesłane Komisji Przetargowej.

VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  120 000,00 zł, 
przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego. W przypadku składania oferty na poszczególne składniki majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy uiścić wadium w wysokości 10 % wartości pojedynczej ruchomości według oferty, lecz nie mniej niż 1000 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy należący do Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w likwidacji, prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Toruniu  o nr  65 9511 0000 0053 8009 2000 0010 do dnia 22.02.2021 r. 

Termin dokonania wyboru oferenta nastąpi w dniu 10.03.2021 roku (termin związania ofertą)

VII. W wypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki określone w Regulaminie likwidator po otwarciu ofert przeprowadzi licytację pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ważne oferty. Ceną wywoławczą będzie cena z najwyższej oferty. 

VIII. Zastrzeżenie:

1.Ustalona w wyniku przetargu cena Przedmiotu Przetargu podlega wpłacie w całości na rachunek bankowy Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji przed podpisaniem umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia wyłonienia nabywcy.
2. Organizator sprzedaży zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu, a także jego odwołanie bez podania przyczyny.
3. Każda ze składanych ofert powinna zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem Sprzedaży.

[Załącznik nr 1] [Załącznik nr 2] [Regulamin] [Formularz] [Środki transportu]

 

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO