RODO

Informacja o danych osobowych

Informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Cędrowski z siedzibą przy ul. Turystycznej 27/ ul. Szosa Lubicka 10/51, 87-100 Toruń zwana  (dalej jako: „Kancelaria  r.pr.” lub „Administrator”).

II. Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym umową są przetwarzane w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: „RODO”).  

III. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane tj. w związku ze świadczeniem  pomocy prawnej lub doradztwem restrukturyzacyjnym.

IV. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, doradcy i usługodawcy zewnętrzni, agenci ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Kancelaria r.pr. zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

V. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby natomiast taki transfer Pani/Pana danych osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć m. in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Kancelarie r pr. z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG –Kancelaria r.pr. zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii Europejskiej i zapewniający gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pani/Pan także poinformowana/y o planowanym transferze.

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię r.pr. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z czynności prawnych, które zostały dokonane na podstawie tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

VII. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.

VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

IX. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.

X. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.

XI. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.

XII. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Kancelarie r.pr. w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO.

XIII. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

XIV. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu,  które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pana/Pani prawa i obowiązki.

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych:
Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Cędrowski
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 10/51 lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: krpcedrowski

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO