ARCHIWALNE - Ogłoszenie na sprzedaż w drodze przetargu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Waran Sp. z o.o Sp. k. w Toruniu

2020-10-27
ARCHIWALNE - Ogłoszenie na sprzedaż w drodze przetargu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Waran Sp. z o.o Sp. k. w Toruniu

I. Likwidator Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu, przy ul. Ceglanej 6, KRS: 0000342838, NIP: 8792614028, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa branży reklamowo–meblarskiej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego za cenę nie niższą niż cena wywoławcza 2 378 970,27 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt zł 27/100) na warunkach określonych w regulaminie przetargu.

 

W skład przedmiotu przetargu wchodzą:

A.      oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa),
B.      prawo własności :
B.I.   ruchomości  oznaczonych jako środki trwałe służące do  działalności wytwórczej
w zakresie branży stolarskiej i reklamowej oraz środki transportu: samochody osobowe i dostawcze wyspecyfikowane w załączniku nr 1
B.II. ruchomości stanowiące wyposażenie wyspecyfikowane w załączniku nr 2  takie jak:
a) zestawy komputerowe, w tym komputery osobiste,
b) meble biurowe,
c) wyposażenie biurowe wraz ze sprzętem AGD części socjalnej
d) szafki ubraniowe, regały,
e) narzędzia [gwintownice, wiertarki, krawędziarki, lutownice, spawarki, szlifierki i inne]
C. materiały  niepełnowartościowe takie jak logotypy  przeznaczone do utylizacji wyspecyfikowane w załączniku nr 3
D.   prawa wynikające z zawartych umów obligacyjnych, za wyjątkiem kaucji gwarancyjnych,
E.   prawa niematerialne i prawne, w tym prawa do patentów, do korzystania
z oprogramowania do rysunku, Design, Symfonia, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem ADOP
F.   tajemnice spółki,
G.  księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szczegółowy wykaz majątku, w tym wskazane załączniki nr 1-3,  dostępne są w biurze likwidatora lub na stronie internetowej  - pkt III Ogłoszenia.

II.    Likwidator dopuszcza również w dalszej kolejności możliwość sprzedaży pojedynczych     składników majątku, rozumianych również jako Przedmiot Przetargu.

III. Szczegółowa procedura sprzedaży wskazana jest w Regulaminie Sprzedaży.
Regulamin wraz z formularzem ofertowym  oraz załącznikami dostępny jest na stronie:
www.kancelaria-cedrowski.pl w zakładce: Ogłoszenia.

IV.    Oferty dotyczące nabycia Przedmiotu Przetargu należy składać drogą tradycyjną -listownie z dopiskiem „Przetarg nie otwierać przed 3 grudnia 2020 r.”

na adres  Biuro Likwidatora:
Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Cędrowski
ul.  Szosa Lubicka 10/51
87-100 Toruń

jak również elektroniczną na adres: kancelaria

V. Oferty składane drogą elektroniczną winny być zakodowane, a składane listownie w zapieczętowanych kopertach w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Kopertę należy odpowiednio zaadresować i opisać: „Oferta w przetargu dotyczącym    składników przedsiębiorstwa Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji”. W przypadku przysłania oferty pocztą jako dzień złożenia oferty traktuje się dzień wpływu oferty na wskazany wyżej adres biura likwidatora, oferty składane drogą elektroniczną będą uznane za skutecznie złożone, o ile wpłyną na podaną skrzynkę e –mailową do godziny 24:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi 3.12.2020 r. o godz. 12:00 w Biurze Likwidatora. W przypadku   złożenia oferty drogą elektroniczną, oferent zobowiązany jest udostępnić organizatorowi przetargu kod umożliwiający otwarcie oferty najpóźniej do terminu otwarcia ofert.

VI.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  150 000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.  W przypadku składania oferty na poszczególne składniki majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy uiścić wadium w wysokości 10 % wartości pojedynczej ruchomości według oferty, lecz nie mniej niż  1000 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy należący do Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w likwidacji, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Toruniu o nr  65 9511 0000 0053 8009 2000 0010 do dnia 30.11.2020 r.

Termin dokonania wyboru oferenta nastąpi  w dniu  7.12.2020 roku.

VII.    W wypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki określone w Regulaminie likwidator  po otwarciu ofert przeprowadzi licytację pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ważne oferty. Ceną wywoławczą będzie cena z najwyższej oferty.

VIII.    Zastrzeżenie:

1.Ustalona w wyniku przetargu cena Przedmiotu Przetargu podlega wpłacie w całości na rachunek bankowy Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji przed podpisaniem umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia wyłonienia nabywcy.

2. Organizator sprzedaży zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu, a także jego odwołanie bez podania przyczyny.

3. Każda ze składanych ofert powinna zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem Sprzedaży.


[Regulamin PDF]   [Regulamin DOC]

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO