ARCHIWALNE - Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 35, Wielki Rów 40B o łącznej powierzchni 12.128 m2.

2021-01-13
ARCHIWALNE - Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 35, Wielki Rów 40B o łącznej powierzchni 12.128 m2.

Syndyk masy  upadłości ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 209/5, 209/6, 317/4 i 318/6 oraz prawo własności posadowionych na nieruchomości budynków, położonej w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 35, Wielki Rów 40B o łącznej powierzchni 12.128 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00037013/2 (zwanej dalej „nieruchomością”).
za kwotę 2.828.000,- zł netto (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu są:                                                           
1. Złożenie pisemnej oferty zawierającej:
a) dane i dokumenty określone w warunkach przetargu
b) oferowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej,
w terminie do dnia 25 stycznia  2021 r. w godz. od 9.00 do 15.00 w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydziału Gospodarczego przy ul. Mickiewicza 10/16.
Oferty należy składać osobiście  lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, na której należy oznaczyć dane oferenta oraz z dopiskiem „oferta przetargowa Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „OSTPOL” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt V GUp 1/16”. Koperta może zawierać tylko jedną ofertę.
c)  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, gdzie termin upływa z dniem 25 stycznia 2021 r., w wysokości stanowiącej  20% ceny wywoławczej  przedmiotu przetargu.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy syndyka, który prowadzony jest  w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Filia w Toruniu nr 47 9537 0000 2115 0035 3236 0001                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                    
Wpłacenie wadium jest warunkiem uznania oferty za skutecznie złożoną.

2. Otwarcie  ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 stycznia 2021  r. o godz. 9.00 w sali nr 213 w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydziale Gospodarczym przy ul. Mickiewicza 10/16

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów, w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia. O przeprowadzeniu aukcji decyduje sędzia komisarz.
Wszelkie zarzuty, co do przebiegu przetargu winny być zgłaszane sędziemu komisarzowi na posiedzeniu, na którym odbywa się przetarg, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania.
Sędzia komisarz zatwierdza wybór oferty dokonany przez syndyka, z uwzględnieniem wyników ewentualnej aukcji.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz zapoznać się z dokumentacją (opis i oszacowanie nieruchomości), w każdy dzień roboczy  w godz. od 9.00 do 14.00 w siedzibie biura syndyka w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 10/51, tel.   56/621 91 61 oraz na stronie internetowej Biura Syndyka  www.kancelaria-cedrowski.pl. Regulamin przetargu dostępny jest także na stronie Biura Syndyka.

[Regulamin PDF] [Operat]

 

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO