ARCHIWALNE -Syndyk masy upadłości Justyny Wesołowskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony sprzedaży udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 45 znajdującej się w budynku mieszkalnym w Bydgoszczy przy ulicy Chałubińskiego 1.

2022-10-20
ARCHIWALNE -Syndyk masy upadłości Justyny Wesołowskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony sprzedaży udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 45 znajdującej się w budynku mieszkalnym w Bydgoszczy przy ulicy Chałubińskiego 1.

Syndyk masy upadłości Justyny Wesołowskiej (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony sprzedaży udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 45 znajdującej się w budynku mieszkalnym w Bydgoszczy przy ulicy Chałubińskiego 1, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy księga wieczysta BY1B/00153485/7, wraz z ułamkowym udziałem dla całej nieruchomości wynoszącym 5354/461285 części w nieruchomości wspólnej i gruntowej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy księga wieczysta BY1B/00122704/3

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 111.150,00 zł (sto jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) netto

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty zawierającej:

a) dane i dokumenty określone w warunkach przetargu
b) oferowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej,

Wpłacenie wadium jest warunkiem uznania oferty za skutecznie złożoną.

2. a) Ofertę należy złożyć syndykowi w terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 14.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres tutejszego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (XV Wydział Gospodarczy) ul. Toruńska 64a; 85-023 Bydgoszcz, w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem:

Oferta przetargowa Justyny Wesołowskiej – sygn. akt XV GUp 649/21” z dopiskiem „Nie otwierać"
przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu.
W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany powyżej adres,

b) wpłacenie do dnia 18 listopada 2022 r. wadium w kwocie 22.230,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim numer 06 9537 0000 2103 0034 2445 0003, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Toruńska 64a, sala nr 138, godzina 10.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów,
w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
O przeprowadzeniu aukcji decyduje sędzia komisarz.

Wszelkie zarzuty, co do przebiegu przetargu winny być zgłaszane sędziemu komisarzowi na posiedzeniu, na którym odbywa się przetarg, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania.

Sędzia komisarz zatwierdza wybór oferty dokonany przez syndyka,
z uwzględnieniem wyników ewentualnej aukcji.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz zapoznać się z dokumentacją (opis i oszacowanie nieruchomości), w każdy dzień roboczy w godz. od 9.00 do 14.00 w siedzibie biura syndyka w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 10/51, tel. 56/621 91 61 lub 601624187 oraz na stronie internetowej Biura Syndyka www.kancelaria-cedrowski.pl w zakładce „ogłoszenia.

[Postanowienie-warunki przetargu]
[Informacja o pozostałym udziale w prawie]

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO