ARCHIWALNE - Likwidator Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w likwidacji oferuje do sprzedaży.

2021-12-21
ARCHIWALNE - Likwidator Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w likwidacji oferuje do sprzedaży.

Likwidator WARAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w likwidacji
z siedzibą w Toruniu (adres: ul Ceglana 6, 87-100 Toruń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000342838;

sprzeda wierzytelność z tytułu kaucji gwarancyjnej:

w kwocie 145 990 zł z ostatecznym terminem wymagalności 31.07.2023 roku związanej
z kontraktem z dnia 25.01.2017 roku zawartym ze spółką CENTRUM SERENADA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
KRS 0000520186,

oraz

w stosunku do Burger King Poland S.A. KRS 0000 539234

w kwocie 30 233,99 zł z tytułu wykonanych usług znakowania obiektów handlowych.

Prawo do patentu z zakresu własności przemysłowej o nr 234044 na wynalazek pod nazwą regał hybrydowy, zarejestrowany w dniu 6.10.2016 roku na okres 25 lat za cenę nie mniejszą od 1 200 zł.

Szczegółowe informacje będą udzielane droga elektroniczną pod adresem krpcedrowski@poczta.onet.pl w Biurze Likwidatora radcy prawnego doradcy restrukturyzacyjnego Jacka Cędrowskiego. oraz na wskazanej stronie internetowej zakładka ogłoszenia. Oferty pisemne w ramach konkursu ofert należy składać w terminie do 30.12.2021 roku na adres 87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 10/51 z dopiskiem „Konkurs Waran’’. Likwidator zastrzega prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny, jak również prawo zorganizowania dodatkowych rokowań z udziałem zainteresowanych.

Formularz zapytania w sprawie powyższego ogłoszenia:

Właściwe rozpoznanie - Szybka reakcja

Koncyliacyjny sposób rozwiązywania problemów klienta

 

INFO